پیگیری سفارش

ارسال سفارشات به پست فقط در روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه خواهد بود.

تحویل بسته، متناسب با روند پستی و مقاصد مختلف متفاوت خواهد بود.